If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 1/2019<br /> Advokatens fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin Fosmark.<br /> Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett. Fosmark er leder av<br /> Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester og redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Ingen alminnelig rett til<br /> å fremme direktekrav<br /> i entrepriseforhold<br /> Høyesterett avsa 27. november 2018<br /> dom (dissens 3 – 2) – HR-2018–<br /> 2256-A – som gjaldt hvorvidt en entre­<br /> prenør kunne fremme direktekrav mot<br /> to underrådgivere som var engasjert av<br /> entreprenørens avtalepart. Flertallet<br /> (Kallerud, Møse og Utgård) kom til at<br /> det ikke forelå direktekravsadgang etter<br /> ulovfestet rett. Dommen er viktig og<br /> avklarer adgangen til å fremme direkte­<br /> krav i entrepriseforhold etter ulovfestet<br /> r<a title="Advokatbladet_01-2019_gulesider page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/752138a2?page=1"> JU§NYTT nr. 1/2019 Advokatens fagsider er skrevet</a> <a title="Advokatbladet_01-2019_gulesider page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/752138a2?page=2"> JU§NYTT nr. 1/2019 Lovendringer 23. november 20</a> <a title="Advokatbladet_01-2019_gulesider page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/752138a2?page=3"> Tryggere bolighandel Justis- og beredskapsdepart</a> <a title="Advokatbladet_01-2019_gulesider page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/752138a2?page=4"> JU§NYTT nr. 1/2019 Om å gjøre et testament ug</a> <a title="Advokatbladet_01-2019_gulesider page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/752138a2?page=5"> Erstatning for uforholdsmessig nødvergehandling H</a> <a title="Advokatbladet_01-2019_gulesider page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/752138a2?page=6"> JU§NYTT nr. 1/2019 Ikke krav på sykepenger Høye</a>