If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 1/2012<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin<br /> Fosmark. Han foreleser på Det årlige ajourfØringskurset for advokater og jurister.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> HØYESTERETT:<br /> Tolkning av bankgaranti<br /> HØyesterett avsa 29. nov. 2011 dom –<br /> HR-2011-2228-A – som gjaldt tolk-<br /> ning av en bankgaranti stilt til sikker-<br /> het for et verfts betalingsforpliktelse.<br /> Dissens 3-2.<br /> Faktum i korthet:<br /> En bank hadde stilt seg som selvskyld-<br /> nerkausjonist for ”riktig betaling” i<br /> henhold til en kontrakt mellom et<br /> verft og en underleverandØr. Det var<br /> avtalt en kort kontraktstid (13-14<br /> uker). Kontraktssummen var 10 719<br /> 000 kroner eks. mva, og det skulle<br /> foretas terminvise betalinger.<br /> GarantibelØpet utgjorde 4 019 625<br /> kroner, som utgjorde 30 % av kon-<br /><a title="Ju&sect;Nytt Nr 1 2012 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/775690a8?page=1"> JU§NYTT nr. 1/2012 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 1 2012 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/775690a8?page=2"> JU§NYTT nr. 1/2012 avtalte arbeidet måtte være av</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 1 2012 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/775690a8?page=3"> HØYESTERETT: Barneloven § 43 “vanlig samvær”</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 1 2012 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/775690a8?page=4"> JU§NYTT nr. 1/2012 Ikrafttredelse nye lover 9. d</a>