If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 1/2015<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett,<br /> Per Racin Fosmark. Han har over 25 års erfaring som advokat og mØterett for HØyesterett.<br /> Fosmark er formann i Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Kapitaliseringsrenten 4 prosent<br /> ved varig personskade<br /> HØyesterett avsa 12. desember 2014<br /> dom i storkammer – HR-2014-2425-S –<br /> som gjaldt spØrsmålet om hvilken kapi-<br /> taliseringsrente som skal anvendes ved<br /> neddiskonteringen av fremtidig inn-<br /> tektstap, utgifter og ménerstatning til<br /> nåtidsverdi. Det var også spØrsmål om<br /> hvilket tillegg som skal gjØres for skatte-<br /> ulempe. HØyesterett kom enstemmig til<br /> at renten skulle reduseres fra fem til fire<br /> prosent. Fire dommere mente imidlertid<br /> at renten skulle være tre prosent for per-<br<a title="JussNytt_01_2015_Nett page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/79c21927?page=1"> JU§NYTT nr. 1/2015 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="JussNytt_01_2015_Nett page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/79c21927?page=2"> JU§NYTT nr. 1/2015 Foreldelse av krav på pens</a> <a title="JussNytt_01_2015_Nett page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/79c21927?page=3"> Fremstillingsfristen i straffeprosessloven § </a> <a title="JussNytt_01_2015_Nett page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/79c21927?page=4"> JU§NYTT nr. 1/2015 Redusert avkortning i erstatni</a> <a title="JussNytt_01_2015_Nett page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/79c21927?page=5"> Abortforskriften endret 1. jan. 2015 Forskrift 5</a> <a title="JussNytt_01_2015_Nett page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/79c21927?page=6"> JU§NYTT nr. 1/2015 (2014–2015). Barne-, likestil</a>