If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 6-7/2013<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin<br /> Fosmark. Han er formann i Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> HØYESTERETT:<br /> Bortfeste av tomt til boligblokk<br /> HØyesterett har i dom 17. april 2013 -<br /> HR-2013-809-A - tatt stilling til et<br /> tolkningsspØrsmål vedrØrende hva som<br /> omfattes av «tomt til bustadhus», jf.<br /> tomtefesteloven § 15 fØrste ledd.<br /> Saken gjaldt spØrsmålet om bortfeste<br /> av tomt til boligblokk med utleieleilig-<br /> heter omfattes av «tomt til bustadhus»,<br /> noe som ville innebære at festeavgiften<br /> ikke ville kunne reguleres med mer<br /> enn endringen i konsumprisindeksen.<br /> HØyesterett kom - i motsetning til<br /> tingretten og lagmannsretten - til at<br /> forholdet ikke falt inn under § 15 fØr-<br /> ste ledd, noe so<a title="Ju&sect;Nytt nr 6 2013 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/7aa982a9?page=1"> JU§NYTT nr. 6-7/2013 Advokatbladets fagsider er s</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 6 2013 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/7aa982a9?page=2"> JU§NYTT nr. 6-7/2013 HØYESTERETT: Pasientskadelo</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 6 2013 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/7aa982a9?page=3"> Utlevering av avdØdes biologiske materiale i </a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 6 2013 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/7aa982a9?page=4"> JU§NYTT nr. 6-7/2013 Ikrafttredelse nye lover Fl</a>