If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 12/2014<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett,<br /> Per Racin Fosmark. Han har over 25 års erfaring som advokat og mØterett for HØyesterett.<br /> Fosmark er formann i Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> ACTA-SAKEN:<br /> Overskuddsmateriale<br /> fra kommunikasjonskontroll<br /> HØyesterett avsa 24. november 2014<br /> kjennelse i avdeling – HR-2014-<br /> 2288-A – som gjaldt bruk av over-<br /> skudds-materiale fra kommunikasjons-<br /> kontroll som bevis i straffesak som<br /> stod for lagmannsretten, jf. straffe-<br /> prosessloven § 216 i bokstav d, slik<br /> den lØd etter endring 21. juni 2013.<br /> Materialet hadde ikke vært fØrt for<br /> tingretten, ettersom de dagjeldende<br /> regler ikke tillot dette. Loven ble<br /> endret fØr lagmannsrettens behand-<br /> ling, og påtalemyndigheten Ø<a title="Adv_12_2014_Gulesider_Nett page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ac3bb2c?page=1"> JU§NYTT nr. 12/2014 Advokatbladets fagsider er sk</a> <a title="Adv_12_2014_Gulesider_Nett page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ac3bb2c?page=2"> JU§NYTT nr. 12/2014 Barnevern: Nektelse av sa</a> <a title="Adv_12_2014_Gulesider_Nett page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ac3bb2c?page=3"> Bevistilgang i tvist om hevning av boligkjØp </a> <a title="Adv_12_2014_Gulesider_Nett page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ac3bb2c?page=4"> JU§NYTT nr. 12/2014 Rettslig interesse – medl</a> <a title="Adv_12_2014_Gulesider_Nett page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ac3bb2c?page=5"> Dom i straffesak mot avdØd HØyesterett har </a> <a title="Adv_12_2014_Gulesider_Nett page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ac3bb2c?page=6"> JU§NYTT nr. 12/2014 Ny lov om forsvunne personer </a>