If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> TruckerZine<br /> Newsletter<br /> March 2013 1-800-247-2000 www.contractorshotline.com<br /> AN EXCLUSIVE DIGITAL NEWSLETTER<br /> FOR THE TRUCKING INDUSTRY<br /> www.lyonauction.com<br /> www.lyonauctionlive.com<br /> 2013 HAULASS 35 TON 2013 PITTS 35 TON 2010 PITTS 35 TON RGN<br /> fixed neck, beavertail, flip ramps, 17.5 tires, fixed neck drop center, beavertail, flip ramps, NGB, air ride, 24' in well, 24" deck hgt, out-<br /> spring ride ....................................... $19,500 26" deck hgt, 20' in well, #12-635 .. $31,772 rig, wet line hook up, #LB-191............ $CALL<br /> NEW 2012 PIK RITE 2013 BENSON FLAT 48FT X 102" 2013 BENSON DROPDECK 53FT X 102"<br /> vac tanker, 130 barrel, air ride, 22.5 steel air ride, 11Rx 22.5, aluminum wheels, LED air spread, axles set up 60", 22.5 LP tire<a title="Truckerzine 2013 March page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/7b79d2a8?page=1"> TruckerZine Newsletter March 2013 </a> <a title="Truckerzine 2013 March page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/7b79d2a8?page=2"> 2013 HAULASS 35 TON </a> <a title="Truckerzine 2013 March page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/7b79d2a8?page=3"> Plan to attend! Sands Expo & Convention Cente</a> <a title="Truckerzine 2013 March page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/7b79d2a8?page=4"> T @ 9:30 AM HURSD</a> <a title="Truckerzine 2013 March page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/7b79d2a8?page=5"> ˎNŷōrğŷÝŗŷȕNJDrǢǻŘŘȖĶǢƼNjÞضǢĵrʵ ǻĵŗǻÝNNÝǻɳNJNrǻNJNħʰ</a> <a title="Truckerzine 2013 March page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/7b79d2a8?page=6"> ˎ_ɚŘOsŗŸǼÞOsʵ NŷĵȕōDȕǢʰŷËÝŷ NJrŗǻĵ®ĵrrǻrdžȕÝƻōrŗǻ ĵ</a> <a title="Truckerzine 2013 March page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/7b79d2a8?page=7"> ˎ_ɚŘOsŗŸǼÞOsʵ ɟrǢǻɟNJɟÝNħʰNJÌŸ_sÝǣĶŘ_ NŷōƻĵrǻrĵÝdžȕ</a> <a title="Truckerzine 2013 March page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/7b79d2a8?page=8"> ˎ_ɚŘOsŗŸǼÞOsʵ ōµŗŷĵÝʰǻrɭǢ ĵǻrōŷ^rĵNJrŗǻĵNJrǻȕNJŗǢ </a> <a title="Truckerzine 2013 March page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/7b79d2a8?page=9"> ˎ_ɚŘOsŗŸǼÞOsʵ ǻĵŗǻʰµrŷNJµÝ NJrŗǻĵNJrǻȕNJŗǢŗ^ĵǻrōŷ^</a> <a title="Truckerzine 2013 March page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/7b79d2a8?page=10"> NJNÝŗrʰ ɟÝǢNŷŗǢÝŗ NŷōƻĵrǻrĵÝdžȕÝ^ǻÝŷŗʲ NŷŗǢǻNJȕNǻÝŷŗ</a> <a title="Truckerzine 2013 March page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/7b79d2a8?page=11"> µȕĵ®ƻŷNJǻʰ ōÝǢǢÝǢǢÝƻƻÝ ōğŷNJğŷDNŷōƻĵrǻÝŷŗ NNJɟĵrNJ</a> <a title="Truckerzine 2013 March page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/7b79d2a8?page=12"> h 3 0 Ritchason Auctioneers, inc. </a> <a title="Truckerzine 2013 March page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/7b79d2a8?page=13"> 21ST ANNUAL SPRING AUCTION FRIDAY, MARCH 29, 201</a> <a title="Truckerzine 2013 March page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/7b79d2a8?page=14"> il r itio - i ce 1914 Sn n y T ad A Fam </a> <a title="Truckerzine 2013 March page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/7b79d2a8?page=15"> Huge 3-Day Contractor's $ 8&7,21 Hyundai Robex</a> <a title="Truckerzine 2013 March page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/7b79d2a8?page=16"> ABSOLUTE AUCTION EQUIP: ’08 Cat 330DL, (2) ’</a> <a title="Truckerzine 2013 March page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/7b79d2a8?page=17"> 2 AUCTIONS 1-APRIL 11 & 12; 2-APRIL 20 AB</a>