If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> www.myequipauctions.com<br /> construction division<br /> industrial division<br /> www.lyonauctionlive.com<br /> Magnolia, Texas<br /> Monday, June 17<br /> Deer Park, Texas<br /> Tuesday, June 18<br /> Odessa, Texas<br /> Thursday, June 20<br /> Las Vegas, Nevada<br /> (Boulder City)<br /> Thursday, June 27<br /> SEE INSIDE FOR DETAILS ON THESE AUCTIONS<br /> It Is Our Commitment to Bring Our Customers<br /> Quality Equipment and Exceptional Opportunities<br /> farming division<br /> 1<br /> construction division<br /> May 30, 2013<br /> upcoming bidspotter auctions<br /> Bidspotter<br /> Auctioneer Event Information Date Date Auctioneer Event Information Date<br /> Schmid Auction & Realty, Co.<br /> Annual Spring Fling Auction<br /> Harlye Davidson, Trucks, Cars, Mowers, Tools & More<br /> 18895E U.S. Hwy. 40<br /> Teutopolis<a title="Con_MEA_05312013 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/7bada128?page=1"> www.myequipauctions.com construction division </a> <a title="Con_MEA_05312013 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/7bada128?page=2"> upcoming bidspotter auctions Bidspotter Auctionee</a> <a title="Con_MEA_05312013 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/7bada128?page=3"> East 21st ANNUAL sUMMER AUCtION FRI, JUNE 21, 201</a> <a title="Con_MEA_05312013 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/7bada128?page=4"> East upcoMin upcoMing upcoMing </a> <a title="Con_MEA_05312013 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/7bada128?page=5"> East upcoMin upcoMing upcoMing </a> <a title="Con_MEA_05312013 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/7bada128?page=6"> East CHARLESTON, WV OPEN </a> <a title="Con_MEA_05312013 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/7bada128?page=7"> South Auction sAvE tHE dAtE tHursdAy, JuLy 11, 20</a> <a title="Con_MEA_05312013 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/7bada128?page=8"> South 86+Z\7HTXHVWD)/ yy/LF$%yZZZ*UDKDP$XFWLRQ&R</a> <a title="Con_MEA_05312013 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/7bada128?page=9"> South 6XUSOXV(TXLSPHQW/LTXLGDWLRQ &ĞĂƚƵƌŝŶŐ ƋƵŝƉ</a> <a title="Con_MEA_05312013 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/7bada128?page=10"> South NËrNħÝǻŷȕǻʵ ōµŗŷĵÝʰǻrɭǢ ĵǻrōŷ^rĵNJrŗǻĵ®ĵrr</a> <a title="Con_MEA_05312013 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/7bada128?page=11"> South NËrNħÝǻŷȕǻʵ ^rrNJƻNJħʰǻrɭǢ NJrŗǻĵ®ĵrrǻ ĵǻrō</a> <a title="Con_MEA_05312013 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/7bada128?page=12"> South NËrNħÝǻŷȕǻʵ ŷ^rǢǢʰǻrɭǢ ĵǻrNŷŗǢǻNJȕNǻÝŷŗ ˓NJ</a> <a title="Con_MEA_05312013 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/7bada128?page=13"> Midwest il r itio - i 1914 Sn n y T ad A</a> <a title="Con_MEA_05312013 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/7bada128?page=14"> Midwest </a> <a title="Con_MEA_05312013 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/7bada128?page=15"> Midwest AUCTION ON SITE & ONLINE MASONRY & CONSTR</a> <a title="Con_MEA_05312013 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/7bada128?page=16"> Midwest/West 2008 Ford F-250 XLT Super Duty </a> <a title="Con_MEA_05312013 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/7bada128?page=17"> West ĵǢərµǢʹDŸȖĶ_sNjNÞǼɴʺʰŗrə^ʵ NŸŎsOÌsOĨŸȖǼŸȖNj</a> <a title="Con_MEA_05312013 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/7bada128?page=18"> West ANNuAL OILFIELD SuRPLuS AuCTION JuNE 22,</a> <a title="Con_MEA_05312013 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/7bada128?page=19"> Online 25+ Lotswww.Pateonlineauctions.com </a> <a title="Con_MEA_05312013 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/7bada128?page=20"> Auction Calendar AUCTION CALENDAR AUCTIONEERS: Ha</a>