If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 5/2015<br /> Advokatbladets fagsider er skrvet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett,<br /> Per Racin Fosmark. Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.<br /> Fosmark er leder av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Tomtefesteloven § 15 andre<br /> ledd nr. 2 – endret lovtolkning<br /> Høyesterett i storkammer avsa 22. april<br /> 2015 enstemmig dom – HR-2015–<br /> 843-S. Saken gjeldt forståelsen av<br /> tomtefesteloven § 15 andre ledd nr. 2,<br /> som lyder:<br /> «Er ei avtale om feste av tomt til bustad­<br /> hus eller fritidshus gjort før 1. januar<br /> 2002, gjeld desse reglane for den første<br /> reguleringa som skjer frå 1. januar 2002<br /> eller seinare:<br /> 1. …<br /> 2. Bortfestaren kan krevje avgifta reg­<br /> ulert i samsvar med det som tvillaust er<br /> avtalt. …» (kursivert her)<br /> <a title="advokatbladet_nr5_gulesider page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d447a22?page=1"> JU§NYTT nr. 5/2015 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="advokatbladet_nr5_gulesider page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d447a22?page=2"> JU§NYTT nr. 5/2015 Regulering av festeavgifte</a> <a title="advokatbladet_nr5_gulesider page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d447a22?page=3"> Begrepet «tiltak» i plan- og bygnings- loven 1</a> <a title="advokatbladet_nr5_gulesider page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d447a22?page=4"> JU§NYTT nr. 5/2015 Viktige endringer i arbeid</a> <a title="advokatbladet_nr5_gulesider page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d447a22?page=5"> Erstatning ugrunnet søksmål Høyesterett avsa 14.</a> <a title="advokatbladet_nr5_gulesider page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d447a22?page=6"> JU§NYTT nr. 5/2015 Ikraftsetting nye lover 27. m</a>