If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 1/2013<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin<br /> Fosmark. Han foreleser på Det årlige ajourfØringskurset for advokater og jurister.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> HØYESTERETT:<br /> Plenumssaker om asyl og<br /> opphold på humanitært grunnlag<br /> HØyesterett i plenum avsa 21. desem-<br /> ber 2012 to dommer – HR-2012-<br /> 2398-P og HR-2012-2399-P.<br /> Den fØrste dommen gjaldt spØrsmålet<br /> om gyldigheten av avslag på sØknad<br /> om asyl og opphold på humanitært<br /> grunnlag for en iransk familie med<br /> barn som hadde bodd lenge i Norge<br /> uten lovlig opphold. Den andre dom-<br /> men gjaldt spØrsmålet om gyldigheten<br /> av avslag på opphold på humanitært<br /> grunnlag for en bosnisk familie, og<br /> som har en datter som hadde bodd<br /> lenge i Norge uten lovlig opphold.<br /> Dommene er viktige, og det <a title="Ju&sect;Nytt nr 1 2013 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/81aaad6a?page=1"> JU§NYTT nr. 1/2013 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 1 2013 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/81aaad6a?page=2"> JU§NYTT nr. 1/2013 Midlertidig tomtefestelov LOV</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 1 2013 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/81aaad6a?page=3"> artikkel 8. Klagerne hevdet å ha liten More</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 1 2013 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/81aaad6a?page=4"> JU§NYTT nr. 1/2013 1. januar 2013 En ny lov – bus</a>