If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 8/2011<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin<br /> Fosmark. Han foreleser på Det årlige ajourfØringskurset for advokater og jurister.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> HØYESTERETT:<br /> ▲<br /> Oppreisningserstatning - skl.§ 3-5<br /> HØyesterett avsa 24. mai 2011 dom –<br /> HR-2011-1048-A – som gjaldt<br /> oppreisningserstatning i forbindelse<br /> med hjerneskade hos en knapt fem<br /> måneder gammel gutt. Det sentrale<br /> spØrsmålet var om faren ved ikke å<br /> informere helsepersonell om at han<br /> hadde mistet sØnnen i gulvet, hadde<br /> ”voldt” skaden, jf. skadeserstat-<br /> ningsloven § 3-5. I tillegg var det<br /> spØrsmål om oppreisningserstatningens<br /> stØrrelse.<br /> Faktum i korthet:<br /> A var alene med sØnnen B. Han mistet<br /> gutten fra ca. en meters hØyde i et<br /> betonggulv, med hodet fØrst. Da As<b<a title="Ju&sect;Nytt nr 8 2011.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fcf6f?page=1"> JU§NYTT nr. 8/2011 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 8 2011.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fcf6f?page=2"> JU§NYTT nr. 8/2011 HØYESTERETT: ▲ Arbeidstaker</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 8 2011.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fcf6f?page=3"> ▲ HØyesterett - korte sammendrag HR-2011-111</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 8 2011.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fcf6f?page=4"> JU§NYTT nr. 8/2011 ▲ Ikrafttredelse nye lover 1</a>