If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 12/2016<br /> Advokatens fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin Fosmark.<br /> Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett. Fosmark er leder av<br /> Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> EMD: Historisk seier for Norge<br /> EMD i storkammer avsa 15. november<br /> 2016 dom (dissens 16 – 1) i saken<br /> A and B v. Norway (no. 24130/11 og<br /> 29758/11). Saken handlet om hvorvidt<br /> det utgjorde krenkelse av forbudet mot<br /> gjentatt straffeforfølgning (dobbeltstraff)<br /> i EMK protokoll 7 artikkel 4 at to<br /> investorer som unndro millioner i lav­<br /> skatteland først ble ilagt tilleggsskatt og<br /> deretter straffedømt for det samme for­<br /> holdet. Staten hevdet at dette var lovlig<br /> parallellforfølgning, som Høyesterett<br /<a title="Ju&sect;Nytt desember 2016 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/8592d339?page=1"> JU§NYTT nr. 12/2016 Advokatens fagsider er skreve</a> <a title="Ju&sect;Nytt desember 2016 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/8592d339?page=2"> JU§NYTT nr. 12/2016 Ikrafttredelse nye lover: 2</a> <a title="Ju&sect;Nytt desember 2016 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/8592d339?page=3"> skatt ilegges ikke når forholdet anses «unnskylde</a> <a title="Ju&sect;Nytt desember 2016 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/8592d339?page=4"> JU§NYTT nr. 12/2016 Forslag til ny straffeproses</a> <a title="Ju&sect;Nytt desember 2016 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/8592d339?page=5"> Bruk av liten skrift er villedende markedsføri</a> <a title="Ju&sect;Nytt desember 2016 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/8592d339?page=6"> JU§NYTT nr. 12/2016 Straffeprosess: Scannet </a>