If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> www.myequipauctions.com<br /> construction division<br /> industrial division<br /> www.lyonauctionlive.com<br /> Sturtevant, Wisconsin<br /> Saturday, April 26<br /> Boscawen, NH<br /> Saturday, May 3<br /> Canastota, New York<br /> Sunday, May 4<br /> Cleveland, Ohio<br /> Saturday, May 10<br /> Manassas, Virginia<br /> Friday, May 30<br /> It Is Our Commitment to Bring Our Customers<br /> Quality Equipment and Exceptional Opportunities<br /> SEE INSIDE FOR DETAILS ON THESE AUCTIONS<br /> farming division<br /> 1<br /> construction division<br /> April 17, 2014<br /> East<br /> ˎˎˎNËrNħǻËÝǢŷȕǻʵ<br /> DŷǢNɟrŗʰŗrɟËōƻǢËÝNJr<br /> * *' ' '<br /> 2 -,<br /> /3 "<br /> !-+. #2#<br /> µµNJrµǻrʰNŷŗǢǻNJȕNǻÝŷŗrdžȕÝƻōrŗǻʰ<br /> ǻNJȕNħǢ˓ǻNJÝĵrNJǢʰ<br /> ƻĵȕǢǢȕƻƻŷNJǻrdžȕÝƻōrŗǻ<br /> 2@=#KL9L=G>!9JD.AGFLCGOKCA<br /> ǢǻȕNJ^ɳʰōɳˢ˔˨ʲˢ˟ō<br /> __NjsǣǣʲˠˤŎÞĶsǣŗŸNjǼÌŸ¯NŸŘOŸNj_ʰȖǣsÝ˚˨ˢ<br /> ŗŸNjǼÌǼŸsɮÞǼ¯ŸNjNJǼʳˢˀNJǼʳˣʳ®ŸĶĶŸɠNJǼʳˣŗŸNjǼÌʳǢÞǼsÞǣ<b<a title="Con_MEA_04172014 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/85b0e038?page=1"> www.myequipauctions.com construction division </a> <a title="Con_MEA_04172014 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/85b0e038?page=2"> East ˎˎˎNËrNħǻËÝǢŷȕǻʵ DŷǢNɟrŗʰŗrɟËōƻǢËÝNJr </a> <a title="Con_MEA_04172014 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/85b0e038?page=3"> East ˎNÌsOĨÞǼŸȖǼʵ NŗǢǻŷǻʰŗrɟɳŷNJħ Ýǻ˅ǢŷȕNJŗŗȕĵ 1HJA</a> <a title="Con_MEA_04172014 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/85b0e038?page=4"> East ˎNÌsOĨÞǼŸȖǼʵ Nĵrərĵŗ^ʰŷËÝŷ ĵNJµrNŷŗǢǻNJȕNǻÝŷŗ</a> <a title="Con_MEA_04172014 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/85b0e038?page=5"> East ˎˎˎNËrNħǻËÝǢŷȕǻʵ ōŗǢǢǢʰəʹƻNJÝŗNrɟÝĵĵÝōNŷȕŗǻ</a> <a title="Con_MEA_04172014 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/85b0e038?page=6"> East upcoming auctions ONE OWNE</a> <a title="Con_MEA_04172014 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/85b0e038?page=7"> East H PUBLIC AUCTION H 5600 Hobbs R</a> <a title="Con_MEA_04172014 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/85b0e038?page=8"> East Heavy Equipment Auction OPEN WV212 PUBLIC! </a> <a title="Con_MEA_04172014 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/85b0e038?page=9"> South Great Smoky Mountain Auction Contract</a> <a title="Con_MEA_04172014 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/85b0e038?page=10"> South il r itio - i 1914 Sn n y T ad A F</a> <a title="Con_MEA_04172014 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/85b0e038?page=11"> South/Midwest cOnstRuct</a> <a title="Con_MEA_04172014 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/85b0e038?page=12"> Midwest ˎˎˎNËrNħǻËÝǢŷȕǻʵ ǢǻȕNJǻrəŗǻʰɟÝ ʹNJNÝŗrNJrʺ</a> <a title="Con_MEA_04172014 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/85b0e038?page=13"> Midwest TRACTORS, TRUCKS & TRAILER CONSTRUCTION E</a> <a title="Con_MEA_04172014 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/85b0e038?page=14"> Midwest ONLINE ONLY AUCTION ESTATE BUSINESS LIQUI</a> <a title="Con_MEA_04172014 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/85b0e038?page=15"> Midwest VERNON ALTHOFF PROPERTY / TRACTOR COLLECT</a> <a title="Con_MEA_04172014 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/85b0e038?page=16"> West Look us up on Facebook! www.1stStrike.com </a> <a title="Con_MEA_04172014 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/85b0e038?page=17"> Online farming d</a> <a title="Con_MEA_04172014 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/85b0e038?page=18"> Auction Calendar AUCTION CALENDAR auctIoNEErS: ha</a>