If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 2/2016<br /> Advokatens fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin Fosmark.<br /> Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett. Fosmark er leder av<br /> Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Straffutmåling og lang<br /> saksbehandlingstid<br /> Høyesterett avsa 29. januar 2016<br /> enstemmig dom i storkammer –<br /> HR-2016–225-S – som særlig gjaldt<br /> hvordan det skal gis kompensasjon for<br /> lang saksbehandlingstid. Saken gjaldt<br /> domfellelse for legemsbeskadigelse med<br /> betydelig skade og særlig farlig redskap.<br /> Dommen avklarer hva som er for lang<br /> behandlingstid etter EMK og i norsk<br /> straffutmålingspraksis. Den avklarer også<br /> hvordan kompensasjon bør skje.<br /> Hele saken frem til domsavsigelsen<br /> i Høye<a title="Ju&sect;Nytt februar 2016 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/8904a56e?page=1"> JU§NYTT nr. 2/2016 Advokatens fagsider er skrevet</a> <a title="Ju&sect;Nytt februar 2016 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/8904a56e?page=2"> JU§NYTT nr. 2/2016 Aktor ikke inhabil som føl</a> <a title="Ju&sect;Nytt februar 2016 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/8904a56e?page=3"> Arbeidsgiver kan ikke overvåke ansattes chat </a> <a title="Ju&sect;Nytt februar 2016 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/8904a56e?page=4"> JU§NYTT nr. 2/2016 Sameiers fortrinnsrett etter </a> <a title="Ju&sect;Nytt februar 2016 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/8904a56e?page=5"> Oppgjør etter hevning av kontrakt Høyesterett</a> <a title="Ju&sect;Nytt februar 2016 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/8904a56e?page=6"> JU§NYTT nr. 2/2016 Arbeidstid i medleverforhold </a>