If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 6–7/2018<br /> Advokatens fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin Fosmark.<br /> Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett. Fosmark er leder av<br /> Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester og redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Bruk av politilue på profilbilde<br /> på Facebook<br /> Høyesterett avsa 9. mai 2018 enstemmig<br /> dom – HR-2018-871-A – hvor spørs-<br /> målet var om en person som var iført<br /> politilue på sitt profilbilde på Facebook,<br /> kunne straffes etter straffeloven § 165<br /> bokstav a og b. Mannen hadde ca.<br /> 700 venner på Facebook, og profilen<br /> var åpen. Straffeloven § 165 bokstav a<br /> lyder:<br /> «Med bot eller fengsel inntil 6 måneder<br /> straffes den som<br /> a) ved uhjemlet bruk av uniform eller<br /> på annen måte offentlig utgir seg <a title="Ju&sect;NyttJuniJuli2018 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/8951e42f?page=1"> JU§NYTT nr. 6–7/2018 Advokatens fagsider er skrev</a> <a title="Ju&sect;NyttJuniJuli2018 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/8951e42f?page=2"> JU§NYTT nr. 6–7/2018 Ikrafttredelse nye lover: </a> <a title="Ju&sect;NyttJuniJuli2018 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/8951e42f?page=3"> Skatteamnesti for skatteamnesti. Paragraf 14-4 b</a> <a title="Ju&sect;NyttJuniJuli2018 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/8951e42f?page=4"> JU§NYTT nr. 6–7/2018 Reisetid: Arbeidstid</a> <a title="Ju&sect;NyttJuniJuli2018 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/8951e42f?page=5"> Skjerpet beviskrav for å bygge på et særlig be</a> <a title="Ju&sect;NyttJuniJuli2018 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/8951e42f?page=6"> JU§NYTT nr. 6–7/2018 Høyesterett: Hundene Bo</a>