If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 1/2010<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmanns-<br /> rett, Per Racin Fosmark. Han foreleser også på Det årlige ajourfØringskurset<br /> til JUS.<br /> Telefon: 21 55 85 56 Epost: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Arveavgift:<br /> ▲<br /> Ny rentepraksis ved privat<br /> skifte av dØdsbo<br /> Skattebetalingsloven (lov nr. 67/2005)<br /> § 11-2 fikk ved en lovendring 15. des.<br /> 2006 nr. 85 et nytt sjette ledd som har<br /> fØlgende ordlyd:<br /> ”Dersom arveavgift i medhold av § 10-31<br /> fjerde ledd blir betalt senere enn den<br /> forfallstid som fØlger av § 10-31 fØrste og<br /> annet ledd [12 mnd. etter dØdsfallet],<br /> skal det betales rente av avgiftsbelØpet for<br /> tiden fra ordinært forfall og fram til<br /> endelig avgiftsfastsettelse skjer.”<br /> Lovendringen trådte i kraft 1. jan.<br /> 2008, men det er fra og med i år at<br /> bestemmelsen vil bli praktisert. Bak-<br /> gr<a title="Ju&sect;Nytt nr 1 2010.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/94f0b8fd?page=1"> JU§NYTT nr. 1/2010 Advokatbladets fagsider er sk</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 1 2010.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/94f0b8fd?page=2"> JU§NYTT nr. 1/2010 For det andre påberopte manne</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 1 2010.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/94f0b8fd?page=3"> kan legges på skadens art og alvorlighet. Jeg b</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 1 2010.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/94f0b8fd?page=4"> JU§NYTT nr. 1/2010 Finanstilsynet (tidl. Kreditt</a>