If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 3/2012<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin<br /> Fosmark. Han foreleser på Det årlige ajourfØringskurset for advokater og jurister.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> HØYESTERETT:<br /> Bilansvarsloven § 4<br /> HØyesterett avsa 14. feb. 2012 enstem-<br /> mig dom – HR-2012-326-A – hvor<br /> saken gjaldt spØrsmålet om en skade<br /> som en tankbilsjåfØr ble påfØrt da han<br /> mistet fotfestet ved avstigning fra<br /> tankbilen omfattes av motorvogn-<br /> ansvaret etter bilansvarsloven § 4.<br /> SjåfØren falt ned ca 1,5 meter og fikk<br /> varig skade i skulderen. HØyesterett<br /> hadde ikke tidligere behandlet et<br /> lignende skadetilfelle, og kom til at<br /> forholdet gikk inn under bilans-<br /> varsloven.<br /> Det fØlger av bal. § 4 at motorvognens<br /> forsikringsselskap har et objektivt<br /> ansvar for skader som motor<a title="Ju&sect;Nytt Nr 3 2012 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/95a2adef?page=1"> JU§NYTT nr. 3/2012 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 3 2012 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/95a2adef?page=2"> JU§NYTT nr. 3/2012 HØYESTERETT: Arveloven § </a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 3 2012 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/95a2adef?page=3"> HØYESTERETT: Oppsigelse av profesjonelle fot</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 3 2012 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/95a2adef?page=4"> JU§NYTT nr. 3/2012 HØYESTERETT: Straffutmåling f</a>