If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 3/2010<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmanns-<br /> rett, Per Racin Fosmark. Han foreleser også på Det årlige ajourfØringskurset<br /> til JUS.<br /> Telefon: 21 55 85 56 Epost: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> HØyesterett plenum:<br /> ▲<br /> Grunnloven § 97<br /> mer Utgård) har et omfattende votum<br /> avsnitt 117-182. Han viste til at<br /> plenumsdommen i Rt-2006-293 (Arves<br /> Trafikkskole) er sentral, og han konklu-<br /> derte med at i den foreliggende sak<br /> måtte det foreligge sterke samfunnsmessige<br /> hensyn for at tilbakevirkning skulle være<br /> tillatt (avsnitt 154). Flertallet fant<br /> imidlertid ikke at det forelå slike hensyn,<br /> og de behØvde derfor ikke å vurdere<br /> forholdet til EMK tilleggsprotokoll<br /> 1 artikkel 1.<br /> Omleggingen i 2007 var gjenstand for<br /> en omfattende vurdering i Stortinget;<br /> også når det gjaldt forholdet til Grl.<br /> <a title="Ju&sect;Nytt nr 3 2010.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/95f0f879?page=1"> JU§NYTT nr. 3/2010 Advokatbladets fagsider er sk</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 3 2010.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/95f0f879?page=2"> JU§NYTT nr. 3/2010 HØyesteretts syn: Når det gja</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 3 2010.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/95f0f879?page=3"> § 10, jf. § 11 og § 7. SpØrsmålet var imidlerti</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 3 2010.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/95f0f879?page=4"> JU§NYTT nr. 3/2010 HØyesterett: ▲ SpØrsmål om </a>