If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 2/2010<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmanns-<br /> rett, Per Racin Fosmark. Han foreleser også på Det årlige ajourfØringskurset<br /> til JUS.<br /> Telefon: 21 55 85 56 Epost: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> HØyesterett:<br /> ▲<br /> Kreditorekstinksjon<br /> Ankeutvalgets syn:<br /> Ankeutvalget var enig i den forståelse av<br /> tvangsfullbyrdelsesloven § 7-13 tredje ledd<br /> sammenholdt med tinglysningsloven § 20,<br /> som lagmannsretten hadde lagt til grunn.<br /> Tinglysningsloven § 20 bestemmer at<br /> ”[n]år et dokument er innfØrt i dagboken,<br /> går det rettserhverv som dokumentet gir<br /> utrykk for, i kollisjonstilfelle foran<br /> rettserhverv som ikke er innfØrt samme<br /> dag eller tidligere.” Lagmannsretten kom<br /> til at denne bestemmelsen ikke kan tolkes<br /> innskrenkende på grunn av<br /> presumsjonsregelen i tvangsfull-<br /> byrdelsesloven § 7-13 tredje ledd<b<a title="Ju&sect;Nytt nr 2 2010.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/95f2e879?page=1"> JU§NYTT nr. 2/2010 Advokatbladets fagsider er sk</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 2 2010.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/95f2e879?page=2"> JU§NYTT nr. 2/2010 het, jf. straffeloven § 28 a </a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 2 2010.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/95f2e879?page=3"> HØyesterett: ▲ Erstatningsrett – raset i Hane</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 2 2010.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/95f2e879?page=4"> JU§NYTT nr. 2/2010 HØyesterett: ▲ Korrupsjonss</a>