If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 6-7/2011<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin<br /> Fosmark. Han foreleser på Det årlige ajourfØringskurset for advokater og jurister.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> HØyesterett:<br /> ▲<br /> Eiendomsrett til sjØgrunn<br /> HØyesterett avsa 13. april 2011 dom –<br /> HR-2011-814-A – som gjaldt eiendoms-<br /> rett til sjØgrunn. HovedspØrsmålet var<br /> hvor langt eiendomsretten strekker seg<br /> når det er brådypt inne ved land.<br /> Faktum i korthet:<br /> De ankende parter er eiere av eiendommer<br /> på Øyer på hver side av Spellsundet i<br /> Kristiansund kommune. Sundet er 70 til<br /> 80 meter bredt. HovedspØrsmålet i saken<br /> var hvor langt ut i sundet de respektive<br /> eiendommer strekker seg. Jordskifteretten<br /> kom til at eiendomsgrensene går midt i<br /> sundet, mens lagmannsretten fastsatte<br /> eiendomsgre<a title="Ju&sect;Nytt nr 6_7 2011.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/99bee878?page=1"> JU§NYTT nr. 6-7/2011 Advokatbladets fagsider er s</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 6_7 2011.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/99bee878?page=2"> JU§NYTT nr. 6-7/2011 HØyesterett: ▲ BoligoppfØ</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 6_7 2011.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/99bee878?page=3"> HØyesterett: Gyldigheten av oppsigelse av </a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 6_7 2011.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/99bee878?page=4"> JU§NYTT nr. 6-7/2011 straffnivåer. For handlinge</a>