If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> www.myequipauctions.com<br /> construction division<br /> industrial division<br /> <br /> Auburn Hills, Michigan<br /> FRIDAY,<br /> April 4, 2014<br /> Buffalo, New York<br /> SAt & SuN,<br /> April 5 & 6, 2014<br /> Pittsburgh, Pennsylvania<br /> SAtuRDAY,<br /> April 12, 2014<br /> Magnolia, texas<br /> tHuRSDAY,<br /> April 17, 2014<br /> www.lyonauctionlive.com<br /> It Is Our Commitment to Bring Our Customers Quality Equipment & Exceptional Opportunities<br /> Auctions<br /> SEE INSIDE FOR DEtAILS ON tHESE AuCtIONS<br /> farming division<br /> 1<br /> construction division<br /> March 13, 2014<br /> East<br /> ˎˎˎNËrNħǻËÝǢŷȕǻʵ<br /> ƻÝǻǻǢDȕNJµËʰƻrŗŗǢɳĵəŗÝ<br /> 0#2'0#+#,2<br /> NŷŗǢǻNJȕNǻÝŷŗʰĵŗ^NĵrNJÝŗµrdžȕÝƻōrŗǻʰ<br /> ǻNJȕNħǢʰǻNJÝĵrNJǢʰǻǻNËōrŗǻǢ<br /> ®ŸNjŎsNjĵŘ_NĶsNjÞضNŸŎƼŘɴ<br /> ǢǻȕNJ^ɳʰƻNJÝĵˠˡ˔ˠ˟ʲ˟˟ōǢËNJƻʵ<br /> ƻĵÝNrŗǢr˞ʲȕ˚˟˟ˢ˟ˤˠ˚r ˎɟǻNËŷȕNJɟrDǢÝǻr®ŷNJōŷNJr^rǻÝĵǢǢ<br /> ǻËrǢĵr^ɳµrǻǢNĵŷǢrNJʵ<br /> Sales Mana<a title="CON MEA 03-13-14 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cb0a5af?page=1"> www.myequipauctions.com construction division </a> <a title="CON MEA 03-13-14 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cb0a5af?page=2"> East ˎˎˎNËrNħǻËÝǢŷȕǻʵ ƻÝǻǻǢDȕNJµËʰƻrŗŗǢɳĵəŗÝ 0#2</a> <a title="CON MEA 03-13-14 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cb0a5af?page=3"> East Dȕ®®ĵŷʰʹ^ȕŗħÝNJħʺʰŗrɟɳŷNJħ ˎˎˎğȕǢǻŗŗŷȕŗNr^ʵ </a> <a title="CON MEA 03-13-14 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cb0a5af?page=4"> East SEE WEBSITE FOR DETAILED INFORMATION & PICTU</a> <a title="CON MEA 03-13-14 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cb0a5af?page=5"> East Absolute Auction Auction THURSDAY, APRIL 3</a> <a title="CON MEA 03-13-14 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cb0a5af?page=6"> South ˎˎˎNËrNħǻËÝǢŷȕǻʵ ȕDȕNJŗËÝĵĵǢʰōÝNËݵŗ *'' </a> <a title="CON MEA 03-13-14 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cb0a5af?page=7"> South ˎˎˎNËrNħǻËÝǢŷȕǻʵ ōµŗŷĵÝʰǻrɭǢʹËŷȕǢǻŷŗNJrʺ </a> <a title="CON MEA 03-13-14 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cb0a5af?page=8"> South EASTERN NEBRASKA’S LARGE LATE-MODEL TRUCK, </a> <a title="CON MEA 03-13-14 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cb0a5af?page=9"> South public auction thursday :: 03.27.14 :: 8:30</a> <a title="CON MEA 03-13-14 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cb0a5af?page=10"> South HUGE 2-DAY PUBLIC AUCTION Sel</a> <a title="CON MEA 03-13-14 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cb0a5af?page=11"> South www.ritchason.com farming division 11 con</a> <a title="CON MEA 03-13-14 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cb0a5af?page=12"> South AUCTION SATUrdAy, April 5, 2014 </a> <a title="CON MEA 03-13-14 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cb0a5af?page=13"> South AUCTION Transportation Equipment Market #11</a> <a title="CON MEA 03-13-14 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cb0a5af?page=14"> Midwest www.waynepikeauction.com info@waynep</a> <a title="CON MEA 03-13-14 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cb0a5af?page=15"> Midwest 22 AnnuAl spRinG AucTiOn nD frIDaY, MarC</a> <a title="CON MEA 03-13-14 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cb0a5af?page=16"> West Western Sales Management, Inc. 6</a> <a title="CON MEA 03-13-14 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cb0a5af?page=17"> Online ONSITE & LIVE WEBCAST AUCTION SALE )$%5,&$</a> <a title="CON MEA 03-13-14 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/9cb0a5af?page=18"> AUCTION CALENDAR AUCTIONEERS: Have your dates l</a>