If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> www.myequipauctions.com<br /> construction division<br /> industrial division<br /> Number One Construction Equipment Auction Company East of the Mississippi River<br /> UNABLE TO ATTEND AN AUCTION?<br /> Try our exclusive ONLINE BIDDING SERVICE<br /> from the comfort of your home. www.lyonauctionlive.com<br /> * REAL TIME webcasts - * TIMED ONLINE AUCTION BIDDING at your convenience<br /> UPCOMING AUCTIONS - SEE INSIDE FOR DETAILS<br /> Belgium, Wisconsin<br /> Friday, October 11<br /> Racine, Wisconsin<br /> Saturday, October 12<br /> Philadelphia, MS<br /> Wednesday, October 16<br /> Magnolia, Texas<br /> Friday, October 18<br /> Las Vegas, Nevada<br /> Saturday, October 19<br /> Kissimmee, Florida<br /> Wednesday, October 23<br /> Lockport, New York<br /> Friday, November 1<br /> State College, PA<br /> Friday, November 8<br /> farming division<br /> 1<br /> construction division<br /> September 25, 2013<br /> upcoming bids<a title="Con_MEA_09252013 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/a03dd62f?page=1"> www.myequipauctions.com construction division </a> <a title="Con_MEA_09252013 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/a03dd62f?page=2"> upcoming bidspotter auctions Bidspotter Auctionee</a> <a title="Con_MEA_09252013 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/a03dd62f?page=3"> East ˎɟǻNËŷȕNJɟrDǢÝǻr®ŷNJŗrɟ^^ÝǻÝŷŗǢ˚ÞǼǣǣǼÞĶĶrNJĵɳ˓</a> <a title="Con_MEA_09252013 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/a03dd62f?page=4"> East ˎɟǻNËŷȕNJɟrDǢÝǻr®ŷNJŗrɟ^^ÝǻÝŷŗǢ˚ÞǼǣǣǼÞĶĶrNJĵɳ˓</a> <a title="Con_MEA_09252013 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/a03dd62f?page=5"> East AUCTION Hawkins ContraCting inC. First of Tw</a> <a title="Con_MEA_09252013 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/a03dd62f?page=6"> South upcoMin upcoMing upcoMing </a> <a title="Con_MEA_09252013 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/a03dd62f?page=7"> South upcoMin upcoMing upcoMing </a> <a title="Con_MEA_09252013 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/a03dd62f?page=8"> South ˎɟǻNËŷȕNJɟrDǢÝǻr®ŷNJŗrɟ^^ÝǻÝŷŗǢ˚ÞǼǣǣǼÞĶĶrNJĵɳ</a> <a title="Con_MEA_09252013 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/a03dd62f?page=9"> South ˎɟǻNËŷȕNJɟrDǢÝǻr®ŷNJŗrɟ^^ÝǻÝŷŗǢ˚ÞǼǣǣǼÞĶĶrNJĵɳ</a> <a title="Con_MEA_09252013 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/a03dd62f?page=10"> South ˎNÌsOĨÞǼŸȖǼʵ ħÝǢǢÝōōrrʰ®ĵŷNJÝ^ ĵǻrōŷ^rĵ NJr</a> <a title="Con_MEA_09252013 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/a03dd62f?page=11"> South Collector  Fittings & ONSITE & WEBCAST A</a> <a title="Con_MEA_09252013 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/a03dd62f?page=12"> Whether you’re buying or selling, find the latest</a> <a title="Con_MEA_09252013 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/a03dd62f?page=13"> South LIVE ONSITE & WEBCAST AUCTION AUCTION: Thur</a> <a title="Con_MEA_09252013 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/a03dd62f?page=14"> South upcoming Auction Weds, Nov 6, 2013 - 9:30am</a> <a title="Con_MEA_09252013 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/a03dd62f?page=15"> oiLfieLD & conStruction equiPMent Auction Saturd</a> <a title="Con_MEA_09252013 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/a03dd62f?page=16"> Midwest ɟǼOÌŸȖNjǣÞǼs¯ŸNjŎŸNjs_sǼÞĶǣʵ DrĵµÝȕōʰ ɟÝǢN</a> <a title="Con_MEA_09252013 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/a03dd62f?page=17"> Midwest il r itio - i 1914 Sn n y T ad A</a> <a title="Con_MEA_09252013 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/a03dd62f?page=18"> West ˎĵǻrōŷ^rĵNJrŗǻĵǢ˚NJrŗǻĵǢ˓ōŷNJrNJrŗǻĵǢʵ ĵǢərµǢʰ</a> <a title="Con_MEA_09252013 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/a03dd62f?page=19"> West Western Sales Management, Inc. 6 23-936-3300</a> <a title="Con_MEA_09252013 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/a03dd62f?page=20"> Auction Calendar AUCTION CALENDAR AUCTIONEERS</a>