If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 3/2014<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin<br /> Fosmark. Han er formann i Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Signeringsforbehold<br /> HØyesterett avsa 4. februar 2014<br /> enstemmig dom – HR-2014-247-A –<br /> som gjaldt spØrsmål om det var inngått<br /> bindende avtale om kjØp av 70 % av<br /> aksjene i et selskap. HovedspØrsmålet<br /> var om kjØperen kunne gjØre gjeldende<br /> et signeringsforbehold, slik at bindende<br /> avtale forutsatte at begge parter har<br /> undertegnet et omforent avtaleutkast.<br /> HØyesterett gav – i motsetning til lag-<br /> mannsretten – kjØperen medhold.<br /> I avsnitt 29-33 har fØrstvoterende utta-<br /> lelser av generell interesse. Etter fØrst å<br /> ha konstatert at utgangspunktet og<br /> hovedregelen i norsk rett er at det ikke<br /> gjelde<a title="Ju&sect;Nytt Nr 3 2014 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/a09abbbc?page=1"> JU§NYTT nr. 3/2014 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 3 2014 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/a09abbbc?page=2"> JU§NYTT nr. 3/2014 Fri sakfØrsel etter lov 4. ju</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 3 2014 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/a09abbbc?page=3"> Ferdsel i alpinanlegg HØyesterett avsa 28. janua</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 3 2014 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/a09abbbc?page=4"> JU§NYTT nr. 3/2014 NOU 2014: 1 Ny arvelov Arvel</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 3 2014 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/a09abbbc?page=5"> HagstrØm, Obligasjonsrett, 2. utgave Det </a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 3 2014 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/a09abbbc?page=6"> JU§NYTT nr. 3/2014 til å reparere produktet eller</a>