If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 10/2012<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin<br /> Fosmark. Han foreleser på Det årlige ajourfØringskurset for advokater og jurister.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> HØYESTERETT:<br /> Krav om oppregulering av<br /> festeavgift for næringseiendom<br /> HØyesterett avsa 13. sept. 2012 dom –<br /> HR-2012-1771-A – som gjaldt krav<br /> om oppregulering av festeavgift, og<br /> reiste spØrsmål om rekkevidden av kra-<br /> vet i tomtefesteloven § 15 tredje ledd<br /> om at noe må være “tvillaust” avtalt for<br /> å kunne legges til grunn.<br /> Tomtefesteloven § 15 tredje ledd lyder:<br /> “For andre festehØve enn tomt til<br /> bustadhus og fritidshus kan kvar av<br /> partane krevje den avtalte festeavgifta<br /> regulert i samsvar med endringa i<br /> pengeverdien i tida sidan festeavtala<br /> vart inngått, om dei ikkje tvillaust<a title="Ju&sect;Nytt Nr 10 2012 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/a100d7ea?page=1"> JU§NYTT nr. 10/2012 Advokatbladets fagsider er sk</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 10 2012 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/a100d7ea?page=2"> JU§NYTT nr. 10/2012 rettsstilling lenger frem enn</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 10 2012 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/a100d7ea?page=3"> HØYESTERETT: Falsk anklage om voldtekt HØyestere</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 10 2012 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/a100d7ea?page=4"> JU§NYTT nr. 10/2012 HØYESTERETT: Jaktforbud ette</a>