If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 2/2012<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin<br /> Fosmark. Han foreleser på Det årlige ajourfØringskurset for advokater og jurister.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> HØYESTERETT:<br /> Skadeserstatningsloven § 1-4<br /> andre punktum<br /> HØyesterett avsa 4. jan. 2012 enstem-<br /> mig dom – HR-2012-32-A – som<br /> gjaldt tolkningen av skadeserstatnings-<br /> loven § 1-4 andre punktum.<br /> Saken gjaldt krav om erstatning etter<br /> legemsbeskadigelse hvor skadevolderen<br /> ble frifunnet på grunn av nØdverge<br /> fordi det strafferettslig måtte legges til<br /> grunn at han oppfattet det slik at han<br /> var utsatt for et angrep fra den<br /> skadelidte.<br /> § 1-4 lyder:<br /> “Skadevolder plikter å erstatte skade<br /> han lovlig har voldt for å avverge tru-<br /> ende fare. Dette gjelder likevel ikke når<br /> skade<a title="Ju&sect;Nytt Nr 2 2012 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/a1a0dbb8?page=1"> JU§NYTT nr. 2/2012 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 2 2012 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/a1a0dbb8?page=2"> JU§NYTT nr. 2/2012 HØYESTERETT: Virksomhetsove</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 2 2012 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/a1a0dbb8?page=3"> HØYESTERETT: Tap av fØrerett HØyesterett avsa </a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 2 2012 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/a1a0dbb8?page=4"> JU§NYTT nr. 2/2012 HR-2011-2408-A – Inndragning: </a>