If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 8–9/2018<br /> Advokatens fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin Fosmark.<br /> Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett. Fosmark er leder av<br /> Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester og redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Tvisteloven § 19-15 – «samme<br /> krav» – prisavslag/erstatning<br /> Høyesterett avsa 13. juni 2018 enstem-<br /> mig kjennelse i avdeling – HR-2018-<br /> 1130-A – vedrørende hva som proses-<br /> suelt skal regnes som «samme krav», jf.<br /> tvisteloven § 19-15 tredje ledd.<br /> Saken gjaldt kundens krav om tilbake-<br /> betaling av vederlag (prisavslag) og<br /> erstatning etter et rørleggeroppdrag.<br /> Kunden var imidlertid ved rettskraftig<br /> fraværsdom i forliksrådet dømt til å<br /> betale to ubetalte fakturaer på til<br /> sammen i underkant av<a title="Advokatbladet_8-9-18_gulesider page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/a80ee6ab?page=1"> JU§NYTT nr. 8–9/2018 Advokatens fagsider er skrev</a> <a title="Advokatbladet_8-9-18_gulesider page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/a80ee6ab?page=2"> JU§NYTT nr. 8–9/2018 Lovendringer: 15. juni 201</a> <a title="Advokatbladet_8-9-18_gulesider page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/a80ee6ab?page=3"> bevæpning ved sårbare objekter – punktbevæpning).</a> <a title="Advokatbladet_8-9-18_gulesider page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/a80ee6ab?page=4"> JU§NYTT nr. 8–9/2018 Utlegg i aksjer – profor</a> <a title="Advokatbladet_8-9-18_gulesider page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/a80ee6ab?page=5"> Straffutmåling ved forsikrings- bedrageri Hø</a> <a title="Advokatbladet_8-9-18_gulesider page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/a80ee6ab?page=6"> JU§NYTT nr. 8–9/2018 Vilkår for drosjeløyve –</a>