If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 5/2018<br /> Advokatens fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin Fosmark.<br /> Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett. Fosmark er leder av<br /> Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester og redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Straff for diskriminerende og<br /> hatefull ytring<br /> Høyesterett avsa 12. april 2018 enstem­<br /> mig dom – HR-2018-674-A – som<br /> gjaldt spørsmål om ytringen «jævla<br /> neger» fremsatt under en opphetet<br /> krangel på byen, rammes av forbudet<br /> mot diskriminerende eller hatefulle<br /> ytringer i straffeloven (1902) § 135 a.<br /> Hendelsesforløpet var beskrevet slik i<br /> tingrettens dom:<br /> «Tiltalte har erkjent at lørdag den<br /> 15. august 2015 kl. 02:24 på torget i<br /> Halden dyttet han D. D kastet deretter<br /> en bakt potet i ho<a title="Ju&sect;NyttMai18 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/a956c1b9?page=1"> JU§NYTT nr. 5/2018 Advokatens fagsider er skrevet</a> <a title="Ju&sect;NyttMai18 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/a956c1b9?page=2"> JU§NYTT nr. 5/2018 Ikrafttredelse nye lover: 20</a> <a title="Ju&sect;NyttMai18 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/a956c1b9?page=3"> Fremgangsmåten ved beslag hos advokat Høyeste</a> <a title="Ju&sect;NyttMai18 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/a956c1b9?page=4"> JU§NYTT nr. 5/2018 Pasientskadenemndas bevis-</a> <a title="Ju&sect;NyttMai18 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/a956c1b9?page=5"> Arbeidsrettssaker som småkravsprosess Høyesteret</a> <a title="Ju&sect;NyttMai18 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/a956c1b9?page=6"> JU§NYTT nr. 5/2018 Regulering av festeavgift Hø</a>