If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 2/2014<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin<br /> Fosmark. Han er formann i Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Arbeidstilsynet kan<br /> ilegge overtredelsesgebyr<br /> Arbeidstilsynet kan fra 1. januar 2014<br /> ilegge virksomheter som bryter lov<br /> eller forskrift et overtredelsesgebyr.<br /> Gebyr kan ilegges for brudd på<br /> bestemmelser Arbeidstilsynet hånd-<br /> hever i arbeidsmiljØloven, allmenn-<br /> gjØringsloven, utlendingsloven,<br /> tobakkskadeloven og lov om offentlige<br /> anskaffelser og tilhØrende forskrifter.<br /> I praksis vil overtredelsesgebyr forbe-<br /> holdes alvorlige og gjentatte brudd på<br /> arbeidsmiljØlovgivningen. Om over-<br /> tredelsesgebyr skal ilegges, og hvor<br /> stort gebyret skal være, bestemmes<br /> etter en konkret vurdering i d<a title="Ju&sect;Nytt Nr 2 2014 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9e4b27c?page=1"> JU§NYTT nr. 2/2014 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 2 2014 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9e4b27c?page=2"> JU§NYTT nr. 2/2014 nomiske mål. De nevnte kil</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 2 2014 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9e4b27c?page=3"> EMD – Se og HØr-saken Menneskerettsdomstolen (EM</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 2 2014 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9e4b27c?page=4"> JU§NYTT nr. 2/2014 Panteloven § 6-4 – legalpant f</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 2 2014 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9e4b27c?page=5"> HØyesterett: Yrkesskade, kvikksØlvforgiftning </a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 2 2014 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/a9e4b27c?page=6"> JU§NYTT nr. 2/2014 Strafferett: Beslag i fast eie</a>