If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 2/2017<br /> Advokatens fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin Fosmark.<br /> Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett. Fosmark er leder av<br /> Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Fri rettshjelp og advokatskifte<br /> Etter rettshjelplovens system er utgangs­<br /> punktet at det offentlige skal dekke<br /> utgifter til bistand fra én advokat én gang<br /> i én og samme sak. Hvis klienten velger<br /> å bytte advokat, må vedkommende<br /> i utgangspunktet selv dekke merutgiftene<br /> ved et slikt skifte. Fordi klienten som<br /> hovedregel selv må betale merutgiftene<br /> ved å skifte advokat, vil det alltid være en<br /> risiko for en advokat å bistå en klient som<br /> tidligere har benyttet en annen advokat<br /> i en sak hvor det er i<a title="Ju&sect;Nytt februar 2017 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/ac299a3d?page=1"> JU§NYTT nr. 2/2017 Advokatens fagsider er skrevet</a> <a title="Ju&sect;Nytt februar 2017 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/ac299a3d?page=2"> JU§NYTT nr. 2/2017 Rettsvern i konkurs for ik</a> <a title="Ju&sect;Nytt februar 2017 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/ac299a3d?page=3"> Salg av fast eiendom som er arvet – seksjoneri</a> <a title="Ju&sect;Nytt februar 2017 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/ac299a3d?page=4"> JU§NYTT nr. 2/2017 Innføring av et nasjonalt </a> <a title="Ju&sect;Nytt februar 2017 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/ac299a3d?page=5"> Inhabilitetsreglene for rettsoppnevnte sakkyndige</a> <a title="Ju&sect;Nytt februar 2017 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/ac299a3d?page=6"> JU§NYTT nr. 2/2017 EMD:Tvangssalg av borettslags</a>