If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 4/2014<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin<br /> Fosmark. Han er formann i Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Naturmangfoldloven § 17<br /> HØyesterett har i enstemmig dom<br /> 12. mars 2014 – HR-2014-497-A –<br /> avklart et tolkningsspØrsmål vedrØ-<br /> rende naturmangfoldloven § 17 andre<br /> ledd andre punktum. Bestemmelsens<br /> andre ledd har fØlgende ordlyd:<br /> ”Vilt kan avlives når det må anses<br /> påkrevd for å fjerne en aktuell og bety-<br /> delig fare for skade på person. Eieren,<br /> eller en som opptrer på vegne av eieren,<br /> kan avlive vilt under direkte angrep på<br /> bufe, tamrein, gris, hund og fjØrfe.”<br /> HovedspØrsmålet var om det måtte<br /> innfortolkes et krav i andre ledd andre<br /> punktum om at avliving ”må anses<br /> påkrevd” for artene som <a title="Ju&sect;Nytt Nr 4 2014 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/adf7d83d?page=1"> JU§NYTT nr. 4/2014 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 4 2014 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/adf7d83d?page=2"> JU§NYTT nr. 4/2014 Arveloven § 32 hva tillitsman</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 4 2014 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/adf7d83d?page=3"> EU/EØS-rett: Advokaters frie tjenesteyting DAs</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 4 2014 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/adf7d83d?page=4"> JU§NYTT nr. 4/2014 Straffeloven § 35 andre ledd </a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 4 2014 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/adf7d83d?page=5"> pets stØrrelse. (…) Hvis debitor ikke har gjort e</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 4 2014 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/adf7d83d?page=6"> JU§NYTT nr. 4/2014 Svalbardtraktaten og bestands</a>