If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 12/2012<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin<br /> Fosmark. Han foreleser på Det årlige ajourfØringskurset for advokater og jurister.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> HØYESTERETT:<br /> Staten ansvarlig for opp-<br /> reisningskrav etter trafikkulykker<br /> HØyesterett avsa 22. november 2012<br /> enstemmig dom – HR-2012-2213-A –<br /> som slo fast at staten er erstatnings-<br /> ansvarlig for manglende gjennomfØr-<br /> ing av EØS-avtalens motorvognfor-<br /> sikringsdirektiver - for oppreisnings-<br /> krav etter trafikkulykker som har<br /> skjedd i perioden 1. januar 1997 til<br /> 31. desember 2000.<br /> Det var Personskadeforbundet LTN<br /> (tidligere Landsforeningen for<br /> Trafikkskadde) som i 2009 for tingret-<br /> ten reiste gruppesØksmål mot staten<br /> v/Justisdepartementet med krav om<br /> erstatning. De van<a title="Ju&sect;Nytt Nr 12 2012 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/b000b17d?page=1"> JU§NYTT nr. 12/2012 Advokatbladets fagsider er sk</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 12 2012 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/b000b17d?page=2"> JU§NYTT nr. 12/2012 HØYESTERETT: Partsevne eiers</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 12 2012 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/b000b17d?page=3"> fulle tap, men heller ikke mer. Reparasjonshensyn</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 12 2012 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/b000b17d?page=4"> JU§NYTT nr. 12/2012 Oppreisningserstatning etter </a>