If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 9/2013<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin<br /> Fosmark. Han er formann i Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> HØYESTERETT:<br /> Om tidligere erstatningsoppgjØr<br /> stengte for krav om erstatning<br /> HØyesteretts dom – Rt-2013-769 –<br /> gjaldt spØrsmålet om tidligere erstat-<br /> ningsoppgjØr stengte for krav om<br /> erstatning for lidt og fremtidig inn-<br /> tektstap som fØlge av skade ved på-<br /> kjØrsel, samt eventuelt gjenopptak av<br /> erstatningsoppgjØr, jf. avtaleloven<br /> § 36.<br /> If fremsatte pr. telefon i 2000 et tilbud<br /> på kr 50 000 ”alt inkl”, som ble aksep-<br /> tert av skadelidte. FØrstvoterende uttal-<br /> te avsnitt 34:<br /> ”Den avtale partene inngikk i 2000<br /> må som begge parter har understreket,<br /> tolkes. Det må da tas utgangspunk<a title="Ju&sect;Nytt nr 9 2013 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/b071b42b?page=1"> JU§NYTT nr. 9/2013 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 9 2013 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/b071b42b?page=2"> JU§NYTT nr. 9/2013 HØYESTERETT: Forståelsen </a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 9 2013 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/b071b42b?page=3"> pien, men at den skulle vært oversendt tingretten</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 9 2013 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/b071b42b?page=4"> JU§NYTT nr. 9/2013 Skadeserstatningsloven § 3</a>