If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 8/2010<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per<br /> Racin Fosmark. Han foreleser også på Det årlige ajourfØringskurset til JUS.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> HØyesteretts ankeutvalg:<br /> ▲<br /> Anke sendt som e-post<br /> HØyesteretts ankeutvalg avsa 4. juni<br /> 2010 kjennelse – HR-2010-957-U – om<br /> hvorvidt anke til lagmannsretten var ret-<br /> tidig. Et skannet, underskrevet eksem-<br /> plar av ankeerklæringen ble sendt ting-<br /> retten som e-post på ankefristens siste<br /> dag. Original ankeerklæring ble mottatt<br /> av tingretten to dager senere.<br /> Ankeutvalget tok utgangspunkt i dom-<br /> stolloven § 146 andre ledd siste punk-<br /> tum, som bestemmer hva som skal til for<br /> å avbryte en frist når oversendelsen skjer<br /> elektronisk. Men bestemmelsen får kun<br /> betydning hvis det er tilrettelagt for elek-<b<a title="Ju&sect;Nytt nr 8 2010.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0f4dd2b?page=1"> JU§NYTT nr. 8/2010 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 8 2010.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0f4dd2b?page=2"> JU§NYTT nr. 8/2010 etter min mening stille seg n</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 8 2010.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0f4dd2b?page=3"> HØyesterett: ▲ Heving av boligkjØp denne bes</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 8 2010.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0f4dd2b?page=4"> JU§NYTT nr. 8/2010 ▲ Ikrafttredelse nye lover </a>