If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 10/2010<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per<br /> Racin Fosmark. Han foreleser også på Det årlige ajourfØringskurset til JUS.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> HØyesterett:<br /> ▲<br /> BustadoppfØringsloven § 54<br /> andre punktum<br /> HØyesterett avsa 24. sept. 2010<br /> dom – HR-2010-01597-A – vedrØrende<br /> spØrsmålet om avtalt avbestillingsgebyr<br /> kan settes til side til forbrukers ugunst,<br /> jf. bustadoppfØringsloven § 54 andre<br /> punktum. Paragraf 54 lyder:<br /> ”I staden for skadebotansvar etter § 52<br /> eller § 53 kan avtalen fastsetje ei normal-<br /> skadebot (avbestillingsgebyr) ved<br /> avbestilling. Normalskadebota lyt verke<br /> rimeleg i lys av fØresegnene i § 52 og<br /> § 53. Unntaka frå skadebotplikta i § 52<br /> fjerde ledd gjeld tilsvarande.”<br /> (min understrekning)<br /> Faktum i korthet:<a title="Ju&sect;Nytt nr 10 2010.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1f0f9b9?page=1"> JU§NYTT nr. 10/2010 Advokatbladets fagsider er sk</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 10 2010.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1f0f9b9?page=2"> JU§NYTT nr. 10/2010 HØyesterett: ▲ Når far</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 10 2010.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1f0f9b9?page=3"> HØyesterett: ▲ Rekkevidden av straffeloven</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 10 2010.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1f0f9b9?page=4"> JU§NYTT nr. 10/2010 ▲ Endring av rettsforlik a</a>