If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 5/2010<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting<br /> lagmannsrett, Per Racin Fosmark. Han foreleser også på<br /> Det årlige ajourfØringskurset til JUS.<br /> Telefon: 21 55 85 56 Epost: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> HØyesterett:<br /> ▲<br /> Straffutmåling medvirkning<br /> til “svart arbeid”<br /> HØyesterett avsa 7. april 2010 dom –<br /> HR-2010-00572-A – som gjaldt<br /> straffutmåling for medvirkning til<br /> unndragelse av merverdiavgift og<br /> overtredelse av ligningsloven på grunn<br /> av ”svart arbeid”.<br /> Faktum i korthet:<br /> En hytteeier inngikk i januar 2005 en<br /> muntlig avtale om at en snekker skulle<br /> utfØre deler av byggearbeidet på hytten<br /> uten å oppgi arbeidene til skatte- og<br /> avgiftsmyndighetene. Hytteeieren med-<br /> virket på denne måten til at snekkeren<br /> unnlot å oppgi omsetning med i alt<br /> kr. 145 660 og unndro mva. med til<br /> sammen kr<a title="Ju&sect;Nytt nr 5 2010.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1f0fdab?page=1"> JU§NYTT nr. 5/2010 Advokatbladets fagsider er sk</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 5 2010.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1f0fdab?page=2"> JU§NYTT nr. 5/2010 Fra 1. juli 2010: ▲ Viktige</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 5 2010.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1f0fdab?page=3"> Fra 9. april 2010: ▲ Viktige endringer i like</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 5 2010.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1f0fdab?page=4"> JU§NYTT nr. 5/2010 HØyesterett: Opplesning</a>