If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 5/2012<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin<br /> Fosmark. Han foreleser på Det årlige ajourfØringskurset for advokater og jurister.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> HØYESTERETT:<br /> Viktig dom om foreldelse<br /> HØyesterett avsa 29. mars 2012 enstem-<br /> mig dom – HR-2012-672-A – hvor<br /> HØyesterett kom til at eiers vindika-<br /> sjonsrett etter å ha gjennomfØrt en<br /> overdragelse av eiendom basert på en<br /> ugyldig avtale, ikke foreldes.<br /> Faktum i korthet:<br /> En fast eiendom ble overskjØtet 23. sep-<br /> tember 2003. Selgeren dØde 19. mai<br /> 2007. Hans barn tok ut stevning<br /> 17. november 2009 mot kjØper av eien-<br /> dommen med påstand om tilbakefØring<br /> av eiendommen. Det ble anfØrt at over-<br /> dragelsen var ugyldig, da selgeren<br /> mangler rettslig handleevne på grunn av<br /> aldersdemens <a title="Ju&sect;Nytt Nr 5 2012 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/b44fb23c?page=1"> JU§NYTT nr. 5/2012 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 5 2012 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/b44fb23c?page=2"> JU§NYTT nr. 5/2012 Endringer i voldsoffer- er</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 5 2012 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/b44fb23c?page=3"> som styrte likviditeten både i morsel- skapet og </a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 5 2012 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/b44fb23c?page=4"> JU§NYTT nr. 5/2012 OverprØving av Gjenopptake</a>