If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 11/2010<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per<br /> Racin Fosmark. Han foreleser også på Det årlige ajourfØringskurset til JUS.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> HØyesteretts ankeutvalg:<br /> ▲<br /> Salærforskriften § 12 – skifte av<br /> advokat på grunn av fØdselspermisjon<br /> HØyesteretts ankeutvalg (GjØlstad, Utgård fradrag i salæret når advokatskiftet skjer på ville fØre til store problemer for advokater<br /> og Falkanger) har i kjennelse 13. okt. grunn av fØdselspermisjon. Ankeutvalget som skal ha fØdselspermisjon, og det ville<br /> 2010 – HR-2010-1729-U – kommet til at uttalte at en forståelse av § 12, slik at ikke være rimelig.<br /> forskrift 3. desember 1997 nr. 1441 fØdselspermisjoner skal vurderes på like Kommentaren til salærforskriften er<br /> (salærforskriften) § 12 <a title="Ju&sect;Nytt nr 11 2010.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/b456d139?page=1"> JU§NYTT nr. 11/2010 Advokatbladets fagsider er sk</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 11 2010.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/b456d139?page=2"> JU§NYTT nr. 11/2010 ”Det fremgår av forarbeidene</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 11 2010.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/b456d139?page=3"> at tredjepersons tap skal være erstat- ningsret</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 11 2010.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/b456d139?page=4"> JU§NYTT nr. 11/2010 HØyesteretts ankeutvalg: ▲ </a>