If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 6-7/2010<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per<br /> Racin Fosmark. Han foreleser også på Det årlige ajourfØringskurset til JUS.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> HØyesterett i plenum:<br /> ▲<br /> Tomtefesteinstruksen i strid<br /> med Grunnloven § 106<br /> HØyesterett avsa 12. mai 2010 dom –<br /> HR-2010-00807-P – vedrØrende<br /> forståelsen av Grunnloven § 106.<br /> Saken gjaldt spØrsmål om den såkalte<br /> tomtefesteinstruksen, jf. kgl. res. 14.<br /> sept. 2007, som også er gitt anvendelse<br /> for festetomter som eies av Opplysnings-<br /> vesenets fond, er i strid med Grl. § 106<br /> om ”det Geistligheden beneficerede<br /> Gods”. Denne instruksen har bestem-<br /> melser om innlØsning og regulering av<br /> festeavgifter. Bestemmelsene er til gunst<br /> for fester og avviker fra det som fØlger av<br /> tomtefesteloven.<b<a title="Ju&sect;Nytt nr 6 og 7 2010.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/b456d52b?page=1"> JU§NYTT nr. 6-7/2010 Advokatbladets fagsider er s</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 6 og 7 2010.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/b456d52b?page=2"> JU§NYTT nr. 6-7/2010 HØyesterett: ▲ Ny ”tvi</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 6 og 7 2010.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/b456d52b?page=3"> enkelte erstatningsrettslige grunnset- ninger, </a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 6 og 7 2010.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/b456d52b?page=4"> JU§NYTT nr. 6-7/2010 tredje punktum og § 398 a f</a>