If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 9/2010<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per<br /> Racin Fosmark. Han foreleser også på Det årlige ajourfØringskurset til JUS.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> ▲<br /> Viktige endringer i boretts-<br /> lagsloven mm.<br /> Stortinget vedtok fØr sommerferien flere<br /> viktige endringer i borettslagsloven - lov<br /> 6. juni 2003 nr. 39. I tillegg ble blant<br /> annet avhendingsloven, tomtefesteloven<br /> og eiendomsmeglingsloven endret. Se lov<br /> 3. september 2010 nr. 54. Endringene<br /> trer i kraft 1. jan. 2011. Se NL I hefte<br /> 11/2010. Forarbeider: Prop. 115 L<br /> (2009-2010). Innst. 326 L (2009-2010).<br /> Oversikt over noen av endringene:<br /> 1) Informasjon om totalpris og forventet<br /> kostnadsutvikling<br /> Borettslagsloven ny § 2-16, samt eien-<br /> domsmeglingsloven § 6-7 andre ledd nr.<br /> 12 og nr. 13, §<a title="Ju&sect;Nytt nr 9 2010.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/b552f1b9?page=1"> JU§NYTT nr. 9/2010 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 9 2010.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/b552f1b9?page=2"> JU§NYTT nr. 9/2010 HØyesterett: ▲ Krav om frem</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 9 2010.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/b552f1b9?page=3"> HØyesterett: ▲ Aktsomhetsvurderingen av s</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 9 2010.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/b552f1b9?page=4"> JU§NYTT nr. 9/2010 Forsikringsklagenemnda Skade:</a>