If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 4/2010<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting<br /> lagmannsrett, Per Racin Fosmark. Han foreleser også på<br /> Det årlige ajourfØringskurset til JUS.<br /> Telefon: 21 55 85 56 Epost: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> ▲<br /> Strengere straffer<br /> slik at endringene i straffnivået i straffe-<br /> loven 2005 med hØyere normalstraffni-<br /> våer kan etableres nå. Forslagene knytter<br /> seg dels til hØyere maksimumsstraffer,<br /> dels til hØyere minstestraffer.<br /> De nye normalstraffnivåene vil gjelde<br /> fullt ut og med umiddelbar effekt for<br /> straffbare handlinger begått etter at<br /> lovendringene er trådt i kraft; sannsyn-<br /> ligvis i lØpet av våren. I proposisjonen<br /> kommer departementet imidlertid med<br /> noen motforestillinger til flertallets<br /> (i storkammeravgjØrelsene) vektlegging<br /> av forutberegnelighet og Øvrige hensyn<br /> bak Grunnloven § 97 ved utmåling av<b<a title="Ju&sect;Nytt nr 4 2010.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/b552f5ab?page=1"> JU§NYTT nr. 4/2010 Advokatbladets fagsider er sk</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 4 2010.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/b552f5ab?page=2"> JU§NYTT nr. 4/2010 teori, konkluderte fØrstvoter</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 4 2010.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/b552f5ab?page=3"> Det andre spØrsmålet HØyesterett måtte ta still</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 4 2010.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/b552f5ab?page=4"> JU§NYTT nr. 4/2010 HØyesterett: ▲ Kommunens er</a>