If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 4/2018<br /> Advokatens fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin Fosmark.<br /> Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett. Fosmark er leder av<br /> Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester og redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Høyesterett i plenum:<br /> Samene i bygdelaget tapte<br /> Høyesterett avsa 9. mars 2018 enstemmig<br /> plenumsdom – HR-2018-456-P – som<br /> gjaldt tvist om forvaltningen av en bety­<br /> delig del av grunnen i Unjárgga gielda/<br /> Nesseby kommune i Finnmark. Spørs­<br /> målet var om lokalbefolkningen i en<br /> bestemt del av kommunen, i tillegg til å<br /> ha bruksrettigheter som bygger på alders<br /> tid bruk, også har rett til å forvalte de<br /> fornybare naturressursene bruksrettig­<br /> hetene er knyttet til, eller om denne<br /> retten ligger ho<a title="Ju&sect;NyttApril18 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd73ebfc?page=1"> JU§NYTT nr. 4/2018 Advokatens fagsider er skrevet</a> <a title="Ju&sect;NyttApril18 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd73ebfc?page=2"> JU§NYTT nr. 4/2018 Fartsovertredelser – speed</a> <a title="Ju&sect;NyttApril18 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd73ebfc?page=3"> Bustadoppførings- loven og dagbøter Høyesteretts</a> <a title="Ju&sect;NyttApril18 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd73ebfc?page=4"> JU§NYTT nr. 4/2018 Prisavslag ved opp- føring</a> <a title="Ju&sect;NyttApril18 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd73ebfc?page=5"> Erstatning etter rideulykke – spørsmål om akse</a> <a title="Ju&sect;NyttApril18 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd73ebfc?page=6"> JU§NYTT nr. 4/2018 Norge dømt i EFTA-domstolen </a>