If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 9/2011<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin<br /> Fosmark. Han foreleser på Det årlige ajourfØringskurset for advokater og jurister.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Flytende dØdsboer har<br /> ikke partsevne<br /> HØyesteretts ankeutvalg har i kjennelse 2. aug. 2011 – HR-<br /> 2011-1503-U – tatt stilling til om et ”flytende dØdsbo” har<br /> begrenset partsevne som saksØkt ved begjæring om utlegg.<br /> I saken hadde avdØdes to livsarvinger ikke overtatt boet til<br /> privat skifte, og offentlig skifte var ikke åpnet på grunn av<br /> manglende sikkerhetsstillelse for omkostningene. Tingretten<br /> har angitt boet som ”intet foretatt”, dvs. et såkalt ”flytende bo”.<br /> Ankeutvalget uttalte:<br /> ”Tvangsfullbyrdelsesloven § 5-1 fØrste ledd fastsetter at<br /> « [ o] m partsevne, prosessdyktighet og stedfortreder gjelder<br /> tviste<a title="Ju&sect;Nytt nr 9 2011.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0fec979?page=1"> JU§NYTT nr. 9/2011 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 9 2011.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0fec979?page=2"> JU§NYTT nr. 9/2011 mØllene ikke på noe tidspunkt </a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 9 2011.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0fec979?page=3"> EMD – EMDN-2009-55597 - Case of NUNEZ v. NORWAY: </a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 9 2011.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0fec979?page=4"> JU§NYTT nr. 9/2011 frihet på lik linje med alle a</a>