If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 5/2011<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin<br /> Fosmark. Han foreleser på Det årlige ajourfØringskurset for advokater og jurister.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> HØyesterett:<br /> ▲<br /> Om bindende husleieavtale<br /> var inngått<br /> HØyesterett avsa 17. mars 2011 dom –<br /> HR-2011-581-A – vedrØrende<br /> spØrsmålet om det var inngått bindende<br /> avtale om leie av forretningslokaler.<br /> Faktum i korthet:<br /> Faktum er gjengitt slik i dommen avsnitt<br /> 2-4:<br /> ”Optimogården AS (Optimogården) eier<br /> forretningseiendommen Strandgaten 3-5 i<br /> Mo i Rana. Selskapet vurderte vinteren<br /> 2007-2008 å bygge en ny tredje etasje for<br /> utleie. Cani Eiendomsforvaltning AS ved<br /> daglig leder Stig Roger Nilsen hadde i opp-<br /> drag å finne leietakere til den nye etasjen.<br /> Nilsen tok 14. februa<a title="Ju&sect;Nytt nr 5 2011.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/c432a5ef?page=1"> JU§NYTT nr. 5/2011 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 5 2011.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/c432a5ef?page=2"> JU§NYTT nr. 5/2011 HØyesterett: ▲ Yrkesskadefo</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 5 2011.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/c432a5ef?page=3"> HØyesterett: ▲ RØykeforbud uteservering HØy</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 5 2011.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/c432a5ef?page=4"> JU§NYTT nr. 5/2011 HØyesterett: ▲ Fortolkning </a>