If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 11/2012<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin<br /> Fosmark. Han foreleser på Det årlige ajourfØringskurset for advokater og jurister.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> HØYESTERETT:<br /> Advokaters taushetsplikt<br /> HØyesterett i avdeling avsa 22. oktober<br /> 2012 kjennelse – HR-2012-1987-A.<br /> Saken gjaldt rekkevidden av beslags-<br /> forbudet i straffeprosessloven § 204<br /> fØrste ledd jf. § 119. Den reiste særlig<br /> spØrsmål om dokumenter innhentet av<br /> en siktet etter oppdrag fra forsvareren<br /> er unntatt fra beslag. HØyesterett<br /> besvarte dette bekreftende og opphevet<br /> lagmannsrettens og tingrettens<br /> kjennelser.<br /> HØyesteretts nettside:<br /> “ØKOKRIM innledet i 2005 etter-<br /> forskning av et sakskompleks knyttet<br /> til Transocean-konsernet. Selskaper i<br /> konsernet var mistenkt for <a title="Ju&sect;Nytt Nr 11 2012 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9a2a9fd?page=1"> JU§NYTT nr. 11/2012 Advokatbladets fagsider er sk</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 11 2012 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9a2a9fd?page=2"> JU§NYTT nr. 11/2012 HØYESTERETT: Rekkevidden</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 11 2012 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9a2a9fd?page=3"> HØYESTERETT: Eiendomsskatt for flytebrygger HØy</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 11 2012 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9a2a9fd?page=4"> JU§NYTT nr. 11/2012 praktiske konsekvenser det få</a>