If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 2/2015<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett,<br /> Per Racin Fosmark. Han har over 25 års erfaring som advokat og mØterett for HØyesterett.<br /> Fosmark er formann i Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Kontradiksjonsprinsippet<br /> HØyesterett avsa 18. desember 2014<br /> enstemmig dom – HR-2014-2467-A –<br /> som gjaldt spØrsmålet om lagmanns-<br /> retten hadde brutt kontradiksjonsprin-<br /> sippet etter tvisteloven § 11-1 og § 11-<br /> 2 i en sak om etteroppgjØr i entreprise-<br /> forhold mellom Mesta EntreprenØr AS<br /> og staten v/Samferdselsdepartementet.<br /> Etter å ha slått fast at alle de faktiske<br /> omstendigheter Mesta hevdet ikke å ha<br /> fått anledning til å uttale seg om, lå<br /> innenfor statens påstandsgrunnlag<br /> (avsnitt 40), har fØrstvoterende<br /> (Ringnes) i avs<a title="Adv_2JussNytt_Nett page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/cca1a138?page=1"> JU§NYTT nr. 2/2015 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Adv_2JussNytt_Nett page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/cca1a138?page=2"> JU§NYTT nr. 2/2015 Skatt: Brukshindring ved salg</a> <a title="Adv_2JussNytt_Nett page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/cca1a138?page=3"> Fullmakt til advokat å skrive under ankeerklæring</a> <a title="Adv_2JussNytt_Nett page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/cca1a138?page=4"> JU§NYTT nr. 2/2015 Sivilombudsmannen – dobbeltst</a> <a title="Adv_2JussNytt_Nett page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/cca1a138?page=5"> Eiendomsrett til sjØgrunn HØyesterett avsa 19. j</a> <a title="Adv_2JussNytt_Nett page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/cca1a138?page=6"> JU§NYTT nr. 2/2015 Personopplysninger og privath</a>