If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 8–9/2016<br /> Advokatens fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin Fosmark.<br /> Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett. Fosmark er leder av<br /> Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Prosessvarsel etter tvisteloven<br /> § 15–9 bevarer ikke den frist­<br /> avbrytende virkningen av forliksklage<br /> Høyesterett avsa 14. juni 2016 enstem­<br /> mig dom – HR­2016–1287­A – som<br /> gjaldt foreldelse av et krav om erstatning<br /> i kontraktsforhold. Et erstatningskrav<br /> mot en prosjektleder var foreldet fordi<br /> kreditor ikke hadde bevart den<br /> fristavbrytende virkningen av en forliks­<br /> klage slik tvisteloven § 18–3 andre<br /> ledd foreskriver. Høyesterett kom til at<br /> et prosessvarsel etter tvisteloven § 15–9<br /> <a title="Ju&sect;Nytt august / september 2016 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd0aa939?page=1"> JU§NYTT nr. 8–9/2016 Advokatens fagsider er skrev</a> <a title="Ju&sect;Nytt august / september 2016 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd0aa939?page=2"> JU§NYTT nr. 8–9/2016 Ikrafttredelse nye lover: </a> <a title="Ju&sect;Nytt august / september 2016 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd0aa939?page=3"> vilje og evne til å utføre alvorlige volds­ handl</a> <a title="Ju&sect;Nytt august / september 2016 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd0aa939?page=4"> JU§NYTT nr. 8–9/2016 knyttet til allmennhetens</a> <a title="Ju&sect;Nytt august / september 2016 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd0aa939?page=5"> Viktig dom om nettolønn Høyesterett avsa 11. mai</a> <a title="Ju&sect;Nytt august / september 2016 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd0aa939?page=6"> JU§NYTT nr. 8–9/2016 Verdsetting av bygning n</a>