If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 1/2016<br /> Advokatens fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin Fosmark.<br /> Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett. Fosmark er leder av<br /> Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Plenumssak om asyl og opphold<br /> på humanitært grunnlag for<br /> asylsøkere<br /> Høyesterett avsa 18. desember 2015<br /> plenumsdom – HR-2015–2524-P<br /> – som gjaldt gyldigheten av vedtak om<br /> avslag på asyl, jf. utlendingsloven § 28,<br /> subsidiært av vedtak om nektelse av<br /> opphold på humanitært grunnlag, jf.<br /> utlendingsloven § 38.Vedtaket gjaldt<br /> en familie hjemmehørende i Afghanistan;<br /> mor, far og to døtre som var seks og to<br /> år på vedtakstidspunktene. Dommen er<br /> blant annet viktig når det gjelder «barnets<br /> <a title="Ju&sect;Nytt januar 2016 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/d059c37c?page=1"> JU§NYTT nr. 1/2016 Advokatens fagsider er skrevet</a> <a title="Ju&sect;Nytt januar 2016 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/d059c37c?page=2"> JU§NYTT nr. 1/2016 Beskatning av pendlere for</a> <a title="Ju&sect;Nytt januar 2016 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/d059c37c?page=3"> Oppsigelse ved nedlegging av avdeling Høyeste</a> <a title="Ju&sect;Nytt januar 2016 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/d059c37c?page=4"> JU§NYTT nr. 1/2016 Ikraftsetting nye lover: 1. </a> <a title="Ju&sect;Nytt januar 2016 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/d059c37c?page=5"> gis loven virkning ett år etter ikraft- tredelsen</a> <a title="Ju&sect;Nytt januar 2016 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/d059c37c?page=6"> JU§NYTT nr. 1/2016 Tvangssalg av borettsandel</a>