If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 2/2013<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin<br /> Fosmark. Han er formann i Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> HØYESTERETTS ANKEUTVALG:<br /> Advokaters taushetsplikt<br /> HØyesteretts ankeutvalg avsa 23. janu-<br /> ar 2013 kjennelse – HR-2013-147-U -<br /> som gjaldt anke over lagmannsrettens<br /> beslutning om at forsvarer i en straffe-<br /> sak skulle fratre. Begrunnelsen var at<br /> forsvareren måtte fratre som inhabil,<br /> fordi han hadde formidlet e-post fra<br /> medtiltalte til sin klient. Etter at<br /> e-posten var blitt kjent for aktor og<br /> lagmannsretten, forklarte forsvareren<br /> seg som vitne om omstendigheten<br /> rundt mottaket og videreformidlingen<br /> av e-posten til sin klient.<br /> Lagmannsretten traff deretter beslut-<br /> ningen om at han skulle fratre. Det ble<br<a title="Ju&sect;Nytt nr 2 2013 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd37aa79?page=1"> JU§NYTT nr. 2/2013 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 2 2013 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd37aa79?page=2"> JU§NYTT nr. 2/2013 HØYESTERETT: Saksomkostni</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 2 2013 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd37aa79?page=3"> HØYESTERETT: Erstatning ved usaklig oppsigel</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 2 2013 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd37aa79?page=4"> JU§NYTT nr. 2/2013 annet ikke er avtalt mellom pa</a>