If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 1/2017<br /> Advokatens fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin Fosmark.<br /> Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett. Fosmark er leder av<br /> Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Varslet boikott i strid med<br /> EØS-avtalen<br /> Høyesterett avsa 16. desember 2016 ple­<br /> numsdom – HR-2015–2254-P (Hol-<br /> ship) – som er viktig for forståelsen av<br /> EØS-avtalen artikkel 31 og avvein­<br /> ingen av etableringsretten mot grunn­<br /> leggende rettigheter til organisering mv.<br /> Saken gjaldt forhåndsprøving av lovlig­<br /> heten av en boikott som Norges Transport­<br /> arbeiderforbund (NTF) har varslet overfor<br /> Holship Norge AS, jf. boikottloven § 3<br /> første ledd. Siden 1914 har Ramme­<br /> avtalen mellom NHO og L<a title="Ju&sect;Nytt januar 2017 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/e4209e2b?page=1"> JU§NYTT nr. 1/2017 Advokatens fagsider er skrevet</a> <a title="Ju&sect;Nytt januar 2017 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/e4209e2b?page=2"> JU§NYTT nr. 1/2017 Ikrafttredelse nye lover 2. </a> <a title="Ju&sect;Nytt januar 2017 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/e4209e2b?page=3"> LOV-2016–12–20–106 om godtgjørelse for stortingsr</a> <a title="Ju&sect;Nytt januar 2017 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/e4209e2b?page=4"> JU§NYTT nr. 1/2017 Revisors informasjonsansva</a> <a title="Ju&sect;Nytt januar 2017 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/e4209e2b?page=5"> Nytt regelverk for offentlige anskaffelser LO</a> <a title="Ju&sect;Nytt januar 2017 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/e4209e2b?page=6"> JU§NYTT nr. 1/2017 Forbrukerkjøpsloven § 1 og</a>