If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ÅRSRAPPORT2009<br /> 1<br /> INDHOLD<br /> LEDELSE 3<br /> LEDELSESPÅTEGNING 4<br /> DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 5<br /> LEDELSESBERETNING 7<br /> ÅRETS RESULTAT 8<br /> KAPITAL OG SOLVENS 9<br /> BALANcE 10<br /> UDLÅNET I 2009 10<br /> BEGIVENHEDER EFTER STATUSDAGEN <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=1"> ÅRSRAPPORT2009 </a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=2"> INDHOLD LEDELSE </a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=3"> BestyreLse Og revIsIONsuDvaLg: Direktør Jørn Kr.</a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=4"> LeDeLsespåtegNINg Bestyrelse og direktion har da</a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=5"> DeN uafHæNgIge revIsOrs påtegNINg Til aktionærer</a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=6"> Det er vores opfattelse, at det opnåede revisions</a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=7"> 7</a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=8"> HOveDtaL 5 års HOveDtaL fOr Lr reaLkreDIt (mIO.</a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=9"> LeDeLsesBeretNINg HOveDaktIvItet LR Realkredit</a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=10"> resuLtat LR Realkredit fik et resultat på 282,4 m</a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=11"> investeringsforeningsbeviser har også været påvir</a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=12"> BaLaNce LR Realkredits balancesum udgør ultimo 2</a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=13"> LR Realkredits udlån finansieres ved udstedelse af</a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=14"> BegIveNHeDer efter statusDageN Der er fra balanc</a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=15"> fINaNskaLeNDer 26. februar 2010 Årsregnskabsm</a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=16"> seLskaBets LeDeLse Og OrgaNIsatION Der er ikke f</a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=17"> 17</a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=18"> rIsIkO Og kapItaLstyrINg INDLeDNINg LR Realkre</a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=19"> revisionsudvalget vurderes at være uafhængige og </a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=20"> Lån til alment boligbyggeri (familieboliger, ungd</a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=21"> For eksisterende almene boligafdelinger er det af</a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=22"> Ved lån til ejendomme til sociale, kulturelle og </a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=23"> Der er ikke foretaget individuelle nedskrivninger</a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=24"> LikviditetsRisiko Som følge af balanceprincippet </a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=25"> En meget væsentlig del af den operationelle risik</a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=26"> LeDeLsesHverv Bestyrelsens medlemmer har oplyst a</a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=27"> • medlem aF bestyrelsen For: PBS A/S </a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=28"> DIrektIONeNs LeDeLsesHverv Bestyrelsen har godken</a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=29"> 29</a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=30"> resuLtatOpgøreLse fOr perIODeN 1. jaNuar - 31. De</a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=31"> BaLaNce pr. 31. DecemBer 2009 Note Beløb i 1.</a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=32"> egeNkapItaLOpgøreLse Beløb i 1.000 kr. </a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=33"> NOter aNveNDt regNskaBspraksIs LR Realkredits </a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=34"> renteindtægter og renteudgiFter Renteindtægter og</a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=35"> artikel 42a (78/660/EøF). Fravigelsen er foretage</a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=36"> materielle aKtiver Maskiner og inventar måles til</a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=37"> transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdag</a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=38"> Beløb i 1.000 kr. 1 renteindtægter af: </a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=39"> Beløb i 1.000 kr. </a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=40"> Beløb i 1.000 kr. </a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=41"> Beløb i 1.000 kr. </a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=42"> Beløb i 1.000 kr. </a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=43"> Beløb i 1.000 kr. </a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=44"> (note 17 Kreditrisiko, fortsat) kreditpolitik og</a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=45"> (note 17 Kreditrisiko, fortsat) Kreditkvaliteten</a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=46"> (note 17 Kreditrisiko, fortsat) årsager til indi</a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=47"> (note 17 Kreditrisiko, fortsat) udlån, som er i </a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=48"> Beløb i 1.000 kr. 18 udstedte obligationer ti</a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=49"> (Note 19 Markedsværdiopgørelse af finansielle inst</a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=50"> Beløb i 1.000 kr. </a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=51"> Mio. kr. 22 HOveD- Og NøgLetaL 2009 2</a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=52"> Beløb i 1.000 kr. peNgestrømsOpgøreLse 2009 </a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=53"> 53</a> <a title="Aarsrapport 2009.pdf page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/e423cafd?page=54"> 54</a>