If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 9/2014<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett,<br /> Per Racin Fosmark. Han har over 25 års erfaring som advokat og mØterett for HØyesterett.<br /> Fosmark er formann i Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Erstatning ved tilbakeslag fra<br /> det offenlige kloakknettet<br /> HØyesterett avsa 24. juni 2014 enstem-<br /> mig dom – HR-2014-1322-A – hvor<br /> en kommune ble erstatningsansvarlig<br /> på ulovfestet objektivt grunnlag for<br /> skade på en bolig ved tilbakeslag fra det<br /> offentlige kloakknettet. NB! Det var<br /> ikke grunnlag for ansvar etter forurens-<br /> ningsloven § 24 a, se avsnitt 21–31.<br /> Ansvar på ulovfestet objektivt<br /> grunnlag drØftes i avsnitt 32–41;<br /> avsnitt 33 og 34:<br /> ”Jeg [Bårdsen] har allerede vært inne på<br /> det samvirket mellom HØyesterett og<b<a title="Ju&sect;Nytt Nr 9 2014 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/e891b76f?page=1"> JU§NYTT nr. 9/2014 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 9 2014 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/e891b76f?page=2"> JU§NYTT nr. 9/2014 EMD: Norge dØmt for brudd </a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 9 2014 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/e891b76f?page=3"> Saksomkostninger etter forvaltningsloven § 36</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 9 2014 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/e891b76f?page=4"> JU§NYTT nr. 9/2014 Utleveringsloven § 3 – kra</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 9 2014 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/e891b76f?page=5"> Nye retningslinjer i barnevernsaker ren, samt</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 9 2014 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/e891b76f?page=6"> JU§NYTT nr. 9/2014 Strl. § 219 – mishand- ling i </a>